Град Созопол

Намира се на 34 км от Бургас и на 6 км от ваканционно селище Дюни, върху живописен скалист полуостров. Града и част от околностите му са дъгообразно обградени от Медни рид – разклонение на рида Босна. Созопол е най-старият град на българското черноморско крайбрежие. Изгражданата през вековете градска структрура разкрива етапите на развитие на човешки цивилизации, носи белезите на унаследени културни напластявания и приемственост и превръща Созопол в истински град-музей.

Културно-исторически забележителности:

 • Археологическият музей е създаден през 1978 г. Представя древната история на Созопол и района с материали от праисторията, античността и средновековието – свидетелства за материалната и духовна култура на населението, обитавало територията от V – ІV хил.пр.Хр. до ХVІІ в.
 • Архитектурно-историческият  комплекс „Южна крепостна стена и кула”съчетава елементи от различни епохи – древен кладенец (IV – III в.пр. Хр.); част от ранновизантийска стопанска сграда от V – VI век, в която е представена музейна сбирка; средновековна крепостна стена и кула и прилежащи стопански постройки; изложбена зала за съвременна живопис, скулптура и камерни концерти; реставрирана традиционна къща – архитектурен паметник от ХVІІІ-ХІХ в.
Природни забележителности:
  • Поддържан резерват „Пясъчна лилия” – най-малкият резерват в България. Намира се на юг от Созопол, в местността Каваците.
  • Защитена местност „Колокита” /Коренята/ – намира се на около 2 км югоизточно от Созопол, между Райския залив, м. Каваците и Черно море. Обявена е през 1970 г. с цел опазване на скалните брегове.
  • Защитена местност „Острови Св. Св. Иван и Петър” – обявена е през 1993 г. за запазване естествени местообитания на защитени и редки видове птици;
  • Природна забележителност „Пясъчни дюни Каваците” – намира се на около 3 км южно от Созопол. Дюнните образувания достигат 5-6 метра височина и са  обрасли с пясъколюбиви растения;
  • Комплекс „Ропотамо” – включва биосферен резерват „Ропотамо”(CORINE място), остров Св.Тома („Змийският остров”, известен с растящите там кактуси-опунции и с колонията на гюнтерова полевка), природна забележителност „Блато Алепу” (място по CORINE биотопи) , защитена местност „Стамополу”, Аркутино – влажна зона, обявена за обект към Рамсарската конвенция, природна забележителност „Маслен нос”.

  Село Равадиново

  Намира се на 6 км от Созопол, между Странджа и морето.

  Исторически бележки. Останки от крепостта „Лободово кале” се намират на около 3,5 км западно от селото, в югоизточните разклонения на масива Бакърлък. Източно от крепостта, по склона и седловината е разположен некропол от десетки малки каменни могили. Крепостта „Малкото кале” в землището на с. Равадиново е строена от ломени камъни без спойка.

  Забележителности:

  Останки от тракийска и антична крепост „Малкото кале” – намират се на 5 км южно от селото, в югоизточния край на Харман баир.

  Природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Алепу” (12 ха) – Рамсарско място, един от най-големите дюнни комплекси по българското Черноморско крайбрежие.

  Къща-музей на поета Христо Фотев;

  Защитена местност „Бакърлъка” – обявена е за опазване на естествено местообитание на хагерово (тракийско) лале и съобщества на други защитени и редки растителни видове и скали;

  Природна забележителност „Блато Алепу” – намира се до едноименния залив и представлява лагуна, отделена от морето с плажна ивица.

  Природна забележителност „Пясъчни дюни – м. Алепу”. Обявена е с цел опазване на пясъчните дюни в района и има международен статус на Рамсарско място.

   

  Остров Света Анастасия

  Света Анастасия е български остров в Бургаския залив в Черно море. Между 1945 и 1990 г. островът носи името Болшевик. Намира се на 6,5 км югоизточно от Бургас, между нос Света Анастасия и нос Атия. Островът е изграден от вулканични скали, висок е 12 метра, площта му е 0,01 кв.км. На него се намира манастирът „Света Анастасия“.

   

  Местност "Пода"

  Пода е местност около отока (пороса) на Мандренското езеро към Черно море в землището на град Бургас. Там се намира единствената смесена чаплова колония в близост до голям град. През 1989 година със заповед на Министерство на околната среда и водите част от местността е обявена за защитена и предоставена за стопанисване и управление на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Тя е първата защитена територия в България, предоставена за стопанисване на неправителствена организация. БДЗП изготвя и изпълнява дейности по приетия от Министерски съвет План за управление, като така превърна ЗМ „Пода“ в модел за устойчива природозащита, екологично образование и природосъобразен туризъм. През 1994 г. защитената местност-лиман е обявена за КОРИНЕ място, а през 2002 г. за влажна зона с международно значение — Рамсарски обект. Предложена е за включване в Европейската екологична мрежа Натура 2000 в рамките на природен комплекс Мандра — Пода. По площ защитената местност „Пода“ е само 100,7 ха, като в нея са наблюдавани 262 вида птици, което прави защитената територия една от най-богатите в орнитологично отношение местности в Европа.